Privacyverklaring

Privius staat uiteraard voor het respecteren van privacy. We nemen het niet alleen serieus maar proberen ook het goede voorbeeld te geven. Mocht je menen dat we het ergens beter kunnen doen, ook al overtreden we de wet niet, laat het ons dat weten. Privius is altijd op zoek naar het betere alternatief.

Privius is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Privius beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Privius is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Met Privius kun je contact opnemen door een e-mail naar info@privius.nl te sturen.

Privius verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privius gebruikt je naam en e-mailadres om contact met je op te kunnen opnemen. Geef je ter verduidelijking ook aanvullende gegevens door die niet verplicht zijn dan zal Privius deze eveneens verwerken.

Privius verwerkt jouw persoonsgegevens om contact met je op te kunnen nemen als dit nodig is (of gevraagd wordt) in het kader van een (mogelijk aanstaande) overeenkomst.

Privius neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Privius) tussen zit.

Privius moet het gebruik van deze persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel 6.2 is het Privius toegestaan om gegevens te verwerken als dat noodzakelijk is om een overeenkomst uit te voeren of om tot een overeenkomst te komen. Privius verwerkt de verplichte velden in het contactformulier op basis van deze grondslag. Aanvullende gegevens die ter verduidelijking worden doorgegeven baseert Privius op de in artikel 6.1 opgenomen toestemming. Dit zijn de niet-verplichte velden op het contactformulier.

Privius neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact door een e-mail naar info@privius.nl te sturen.

Wij verwerken je gegevens binnen de EU.

Privius bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Je hebt het recht op inzage in je persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van je persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Als je wilt weten welke persoonsgegevens Privius van je verwerkt, dan kun je een inzageverzoek doen. Blijkt dat je gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kun je een aanvullend verzoek doen om je gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG). Je kunt, in een aantal gevallen, vragen om verwijdering of wissing van je gegevens (artikel 17 AVG). Wil je de (digitale) persoonsgegevens die Privius van je verwerkt ontvangen, dan kunt je een beroep doen op je recht op dataportabiliteit (artikel 20 AVG). Dit houdt in dat je je gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin je deze, mocht je dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie. Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw gegevens of daartegen bezwaar maken (artikel 18 en 21 AVG). Verzoeken kun je indienen door een e-mail naar info@privius.nl sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Privius wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Privius deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, zogeheten ‘verwerkers’, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Privius blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Privius maakt gebruik van deze verwerkers:
– SiteGround (Web Hosting)

 

De website van Privius gebruikt geen cookies waar toestemming voor nodig is, zoals tracking cookies. Dat is een keuze. Om te controleren dat dit ook zo is, scannen we onze website regelmatig om daar zeker van te zijn. Overigens gebruiken we wel cookies maar dan alleen om de website goed te laten functioneren of om na te gaan welke pagina’s bezocht worden. Voor dergelijke functionele en analytische cookies is geen toestemming nodig maar we zullen er altijd op toezien dat deze de privacy niet onbehoorlijk aantasten of onze website verlaten.

×

Hallo. Selecteer met wie je wilt chatten over onze dienstverlening. Inhoudelijke ondersteuning per chat is alleen mogelijk als je Privacy Support hebt afgenomen.

×